Illuusioiden tutkimuskeskus.

tiistaina, joulukuuta 28, 2004

Maapallon ikä

Jos maapallon ikä (4,5miljardia vuotta) muutetaan yhdeksi vuodeksi:

|| pyyhekumi

0 Comments:

Lähetä kommentti

12/28/2004

maanantaina, joulukuuta 27, 2004

Kristillinen fundamentalismi Suomessa

Vähän aikaa sitten Teknillisen korkeakoulun bioproses-
sitekniikan laboratorio sai skepsiksen antaman huuhaa-
palkinnon, perustelujen mukaan palkinto myönneettiin
kreationistien oppien esittämisestä tieteellisinä totuuksi-
na. Erityisesti Matti Leisola, joka on tuon yksikön johtaja
on kunnostautunut vapaa-ajallaan näiden Yhdysvalloista
kotoisin olevien maailmanselityksien suosimiseen. Palkin
to annettiin koska Leisola oli antanut tälle ryhmälle kor-
keakoulun tilat käyttöön ja järjestänyt tapahtuman teke-
mättä eroa tapahtuman ja johtamansa yksikön välille. Toi-
sinsanoen veronmaksajien kustantama korkeimman tut-
kimuksen ja opetuksen tahoa käytettiin näiden tieteelli-
sesti varsin epäpätevien oppien levittämiseen. Harrastuk-
set ja työt menivät pahasti sekaisin.

Kreationismin levittäminen on yksi kristillisen fundamen-
talismin piirre,
evankelis-luterilainen valtionkirkkomme
kirjoittaa fundamentalismista seuraavaa:

Fundamentalismi

Fundamentalismi on protestanttisissa kirkoissa ja lahkoissa
esiintyvä ajattelutapa, joka haluaa turvata eräät kristinuskon
perusasioiksi käsittämänsä fundamentit tieteellisen teologian,
erityisesti eksegetiikan, ja eräiden luonnontieteiden tutkimus-
tuloksia vastaan. Fundamentalismi pyrkii luomaan tieteelli-
seen päättelyyn nojaaville tutkimustuloksille korvaavia vaihto-
ehtoja rationaaliseen päättelyn avulla. Esim. fundamentalisti-
sessa kreationismissa pyritään etsimään tieteellisiä todisteita
sille uskomukselle, että lajit eivät ole kehittyneet vaan jokainen
laji on luotu erikseen ja kaikki lajit samalla kertaa. Koska tutki-
muksen lopputulos on ennalta määrätty, sen rationaaliset ja
uutta tietoa tuottavat mahdollisuudet ovat jo lähtökohdissaan
rajoitetut valitun näkemyksen tukemiseen. Tiedeyhteisö ei voi
hyväksyä tämänkaltaisen päättelyn pätevyyttä eikä johtopää-
töksiä. Tieteellisessä tutkimuksessa totuus on avoin, kunnes
se on pätevästi todistettu.

Fundamentalismilla on taipumus määritellä vihollisensa, joita
voivat olla esimerkiksi moderni kehitys, sekularismi tai lännen
ylivalta. Fundamentalismi on moniselitteinen reaktio yhteis-
kunnallisiin ja kulttuurisiin muutoksiin, jossa pyritään säilyt-
tämään oma identiteetti muutospaineiden keskellä.

Fundamentalistista yhteisöä pitää usein koossa karismaattinen
johtaja. Fundamentalismiin kuuluu vahva ryhmäsidonnaisuus,
mikä antaa jäsenille voimakkaan yhteenkuuluvuuden tunteen.
Fundamentalismiksi on alettu kutsua myös ylipäätään vanhoil-

lista tai aggressiivista uskonnollisuutta, joka pyrkii poliittiseen
valtaan tai jolla on muuten poliittisia tavoitteita. Fundamentalis-
mia on esiintynyt esim. kristinuskon ja islamin piirissä. Suomessa
ei ole juuri esiintynyt poliittiseen valtaan pyrkivää fundamentalis-
mia. Sen sijaan jotkut fundamentalistiset ryhmät vastustavat tie-
teellistä tutkimusta.

Kyseessä on liike joka voi varsin hyvin yhdysvalloissa,
sen tuottamiin julkaisuihin ja loputtomiin oikeuden-
käynteihin riittää lahjoittajilta rahaa ja samoja moneen
kertaan tyhjiksi osoitettuja pamfletteja pyritään pikku-
hiljaa tuomaan myös Suomeen. Matti Leisola ehkä yhte-
nä muiden mukana. Skepsiksen keskustelusivuilla joku
reipas oli jaksanut kaivaa Leisolan aikaisempia kom-
mentteja tieteen ja uskon suhteesta, jotka saavat hänen
Helsinginsanomissakin julkaistun vastineensa vähän
kummalliseen valoon. Jokainen voi itse miettiä sopivat-
ko nämä lausunnot sitten tuohon yllä olevaan funda-
mentalismin luonnehdintaan:

Biologian ydin on geneettinen kieli. Sen synty viittaa
vahvasti "logokseen". Luonto ei voi kuitenkaan kertoa
meille muuta kuin että Luojaon olemassa (Room 1:16-20).
Luojan tunteminen voi tapahtua vain, jos hän ilmoittaa
itsensä tarkemmin. Tämän Hän väittää tekevänsä Raamatussa
ja senkautta minä hänet löysin ja koko elämäni muuttui.

...

Luonnontiede perustuu kristilliseen maailmankuvaan,
jonka mukaan Luojaloi ihmisen kuvakseen, joka voi ym-
märtää ja tutkia hänen tekojaan.Luonnontieteilijän varmuus
perustuu tähän luonnon ymmärrettävyyteen.Tieteen natura-

listinen (materialistinen, ateistinen) filosofia näkyysiinä,
että se pyrkii selittämään asioita, joita se ei edes omastamääritel-
mästään käsin voi selittää. Tämä on tieteismiä. Tämä näkyy
hyvinselvästi uudessa lukion biologian kirjassa. Siinä ei enää puhutaevoluution todisteista (kuten tieteessä tulisi puhua)
vaan evoluutionmerkeistä, koska evoluutio on muka tosiasia
(uskonnon merkki). Voin tutkiaautoni rakennetta fysiikan ja
kemian keinoin. Tutkimukseni ei kertoisimitään auton syn-
nystä. En olisi epätieteellinen, jos tulisin siihenjohtopäätö-
kseen, että autoni on luotu. Samoin voin tutkia elävää solua
biokemian, genetiikan, biofysiikan, mikrobiologian... keinoin
ja saadatietoa sen toiminnasta. En ole epätieteellinen, kun
väitän, ettätutkimukseni viittaa siihen, että solun synnyn
takana on Luoja. Ei tämähavainto lopeta tieteellistä tutkimusta.
Se paljastaa vain tosiasian. Vainhyvin harva tutkijaryhmä
nykyään vaivautuu tutkimaan elämän syntyynliittyviä asioita,
koska tämä tutkimusalue on johtanut lähes täydelliseenumpi-
kujaan. Itse en myöntäisi penniäkään sellaiseen tutki-
mukseen, eikäsiihen Suomessa kukaan ole koskaan rahaa
anonutkaan.

Lähde skepsiksen keskustelupalstalla

Mitäpä sitä siis tutkimaan, Leisola ja kumppanit kun tie-
tävät jo valmiiksi vastauksen. Sekä elämän syntyyn, sekä

mitä ilmeisemmin myös maapallon ikään, johon hän ei to-
sin "virallisesti ota kantaa". Helpommin tutkimukses-
ta selviää kun tarkistaa asian joko häneltä tai lukee suo-
raan Raamatusta, joka näköjään on myös biologian oppi-
kirja. Lahden vapaaseurakunnan sivustoilla, joissa Leiso-
la on kirjoittanut biologian osuudet alkaa osuus näin:

Yhdysvallat on monessa suhteessa maailman johtava
valtio. Sitä leimaa kuitenkin eräs omituisuus. Tutkimus
toisensa jälkeen osoittaa, että noin 45% amerikkalaisista
uskoo Jumalan luoneen maailman ja elämän lähes nykyisen
kaltaisena noin 10 000 vuotta sitten. Toiset 45% uskoo,
että Jumala ohjasi evoluutiota ja vain 10% uskoo ateistiseen
(materialistiseen, naturalistiseen) käsitykseen maapallon
ja elämän historiasta. Päinvastoin kuin Suomessa näistä
kysymyksistä myös keskustellaan avoimesti. Avoimesta
keskustelusta seuraa, että jokaisella on mahdollisuus
saada aiheesta todellista tietoa. Maamme johtava mieli-
piteen muokkaaja, Helsingin Sanomat, ei tällaista avointa
keskustelua salli vaan on ottanut selkeän ateistisen linjan
tiedeuutisissaan.

http://www.onkosetotta.net/

Ilmeisesti Leisola haluaisi mielellään nähdä samanlaisia
lukuja myös Suomessa?

Tuossa käy ilmi kreationistien puolustuksen yksi päälinja,
metodologinen materialismi eli se että luontoa tutkiessa
ja sen toimintaa selittäessä, viitataan ainoastaan luonnolli-
siin (natur) selityksiin, supranaturalististen selitysten si-
jaan. Tämä on yleinsäkin mahdollistanut koko tieteellisen
tiedon kasvun, koska jos selityksissä viitataan havaittaviin
ilmiöihin ja pyritään näiden kautta rationaalisesti argumen-
toiden kuvaamaan ja selittämään luonnon toimintaa, on
keskustelu mahdollista ja mielekästä. Koska luonnosta voi-
daan tehdä havaintoja, voidaan sen selittämiseen laatia eri
laisia teorioita, jotka voidaan edelleen alistaa toisten tutkijoi-
den koeteltaviksi. Selitykset jotka etenevät tyyliin: "ja tässä
tapahtuu ihme" eivät ole selityksiä vaan myytin kertomista,
niiden kumoaminen ja vahvistaminen ei onnistu kuin kerto-
malla uusi myytti.

Tämä metodologinen naturalismi ei tarkoita ateismia, tie-
de ei ole koskaan väittänyt vastaavansa näihin kysymyksiin
Leisolan ja meidän muiden puolesta. Kyseessä on vain
tieteellisen keskustelun peruslähtökohta. Yliluonnollinen,
supranaturalistinen ei määritelmällisestikään kuulu havain-
tojemme piiriin. Luonnontiede puhuu luonnosta, ei luojasta,
jos tiede irtoaisi tästä havaintojen ja luonnollisten selityksien
lähtökohdasta, muuttuisi se joksikin muunlaiseksi keskus-
teluksi. Tiede ei korvaa tätä metafysiisempää, perimmäisten
kysymyksiä käsittelevää keskustelua, se voi olla joillekin
tässä keskustelussa argumentti siinä missä raamatun auk-
toriteettikin. Suurinosa kristityistä ei koe mitään tarvetta
sekoittaa näitä kahta asiaa keskenään. Keskustelua luonnosta
ja uskonnollisista peruskysymyksistä.

Tämän eron metodologisen ja metafyysisen naturalismin
välillä kreationistit pyrkivät häivyttämään. Samoin he pyr-
kivät pukemaan mahdollisuuksien mukaan uskonmarttyyrin
kaapua yllen-sä ja pyrkivät torjumaan kreationismin sisäisiiin
ristiitoihin kohdistuvaa kritiikkiä heidän maailmankuvaansa
kohdistuvana, pahojen ateistien ja materialistien edesottamuk-
sena. Täten he jatkavat sitä keskustelua jota ovat koko ajan
käyneet, mutta eivät huomaa että toinen osapuoli puhuu eri
asiasta.
|| pyyhekumi

0 Comments:

Lähetä kommentti

12/27/2004

sunnuntaina, joulukuuta 26, 2004

Se siitä Ameriikkapäivästä. Säästän lukijoita tulevaisuudessa moiselta.
|| pyyhekumi

0 Comments:

Lähetä kommentti

12/26/2004

Urbaanilegenda ruotsalaisista ja afro-amerikkalaisista

The Swedish Research Institute of Trade, who made the study, underlined that Afro-Americans, who have the lowest income in the United States, now have a higher standard of living than an ordinary Swedish household.

Jospa tarkastellaan sitä noin yleisesti tilastojen valossa: Afro-Amerikkalaiset eivät ole köyhin ryhmä vaan yleinsä tämä kunnian saavat ne, jotka ovat tulleet viimeisinä eli tällä kertaa latinot. Mukaan tuli paljon muutakin kuin alunperin oli tarkoitus, mutta jospa ne auttavat yleisten vertailujen tekemistä, joka ei jämähdä tuohon yhden vuoden tilastoon.


In 1934 the two Swedish social democratic ideologues Gunnar and Alva Myrdal explained that there were extremely beneficial conditions for a welfare state in Sweden - considering our wealth, the homogenous population, the protestant work ethic and the good education. If the welfare state didn´t work here, it couldn´t work anywhere in the world, they thought. The rest of the world should seriously ponder the fact that the Myrdals were right in that prediction.

http://www.johannorberg.net/?page=articles&articleid=45


Herra Begillä on toki oikeus mielipiteseensä, mutta perustelut eivät noiden tilastojen valossa oikein vakuuta. Lopuksi vielä YK:n inhimillisen kehityksen indeksistä, johon on otettu mukaan muitakin indikaattoreita kuin talouskasvu ja bruttokansantuote kansalaisille jaettuna (GPD).

1 Norway 0.956
2 Sweden 0.946
3 Australia 0.946
4 Canada 0.943
5 Netherlands 0.942
6 Belgium 0.942
7 Iceland 0.941
8 United States 0.939
9 Japan 0.938
10 Ireland 0.936
11 Switzerland 0.936
12 United Kingdom 0.936
13 Finland 0.935
14 Austria 0.934
15 Luxembourg 0.933

Se on tietenkin arvokysymys, haluaako kiinnittää maita vertaillessa mihinkin indikaattoreihin huomiota. Talouskasvuun, keskivertoperheiden toimeentuloon vai millä ajatteleekaan sen mystisen elämänlaadun sitten kuvastuvan tilastoissa. Berg on varmaan tehnyt omat vertailunsa omien kriteeriensä mukaan päätyen mielipiteeseensä. Omissa maallikon silmissäni näyttää että ainakin tuon YK:n käyttämien mittareiden mukaan pohjoiset hyvinvointivaltiot porskuttavat varsin hyvin.

http://hdr.undp.org/statistics/data/indic/indic_12_1_1.html

|| pyyhekumi

0 Comments:

Lähetä kommentti

12/26/2004
Kuka Ameriikan omistaa?


Se on myös totta että se kokonaisomaisuus joka on jaossa on valtava, jakaantuminen on vain mitä on. Luvut perustuvat vuoden 1998 tietoihin eikä sen jälkeen jostain syystä löytynyt tuoreempaa tietoa, siitä etteikö sama kehitys olisi jatkunut ainoastaan vain entistä jyrkempänä ei Bushin talouspolitiikan tietäen ole epäilystäkään.


|| pyyhekumi

0 Comments:

Lähetä kommentti

12/26/2004
Jumalan valittu kansa?

This world He created is of moral design. Grief and
tragedy and hatred are only for a time. Goodness,
remembrance and love have no end, and the Lord
of life holds all who die and all who mourn. It is said
that adversity introduces us to ourselves. This is true
of a nation as well. In this trial, we have been reminded
and the world has seen that our fellow Americans are
generous and kind, resourceful and brave.

...

One of the things we love in America is freedom. If I
may, I'd like to remind you what I said at the State of
the Union: Liberty is not America's gift to the world.
It is God's gift to each and every person. And that's what
I believe.

....

As we've been assured, neither death nor life nor angels
nor principalities, nor powers nor things present nor things
to come nor height nor depth can separate us from God's
love. May He bless the souls of the departed. May He comfort
our own. And may He always guide our country.

....

We are in a conflict between good and evil. And America will
call evil by its name.

.....

George W. Bush, maailman mahtavin mies. Olemme tur-
vallisissa käsissä, korkeimman ohjauksessa. Pitää vain
toivoa että Bush ei ole lukenut ilmestyskirjaa viimeaikoi-
na.

http://www.gseis.ucla.edu/courses/ed253a/update_on_bush
|| pyyhekumi

0 Comments:

Lähetä kommentti

12/26/2004